COBISS
Home  >  Preporučena oprema  >  Uvod
Preporučena oprema
Preporučena oprema - uvod

Mašinska i programska oprema, internet

Za rad s programskom opremom COBISS3 potreban je noviji personalni računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows, Linux ili Apple Macintosh OS X i priključkom na internet.

Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje

Programska oprema COBISS podržava ograničen skup štampača, čitača bar koda, ručne terminale i table za potpisivanje.

Instaliranje programske opreme

Za programsku opremu COBISS3 potrebna je instalacija programskog jezika Java za Microsoft Windows ili Linux/Apple Macintosh.

Za pristup serverima s programskom opremom COBISS3 potrebna je instalacija klijenta s korisničkim interfejsom COBISS3.

Instaliranje direktorijuma i sistemske varijable za COBISS sistem

Direktorijum C:\Cobiss3Files i sistemsku varijablu COBISS_DIR s vrednošću C:\Cobiss3Files, sistemski administrator može kreirati ručno ili pomoću instalacionog programa. Direktorijum i sistemska varijabla su neophodni za pravilno funkcioniranje perifernih uređaja (npr. RFID-uređaji, POS-terminali, certifikati itd.). Sa instalacionim programom kreiramo ih po sljedećem postupku:

  1. Za izvođenje postupka potrebne su administratorske privilegije.
  2. Za kreiranje direktorijuma C:\Cobiss3Files i sistemske varijable COBISS_DIR aktiviramo instalacioni program na linku.
  3. Za instaliranje pratimo uputstva.